OÚ Librantice - základní informace

Název obce:

Librantice

Důvod založení:

Obec vznikla dne 1. ledna 1992 jako územní samosprávná jednotka v souladu s § 1 zákona ČNR číslo 367/1990 Sb., který byl později nahrazen zákonem číslo 128/2000 Sb., o obcích v platném znění ke dni 1.4.2000. Dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou. (Právní forma obec / obecní úřad.)

Posláním obce je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).

Starosta-neuvolněný:

Vlasta Šolcová, tel. 777 164 481, vlasta.solcova@librantice.cz

Adresa úřadovny a poštovní adresa:

OÚ Librantice

Librantice 80

503 46 Třebechovice pod Orebem

Telefon:

pevná linka: 495 431 905

E-mail / e-podatelna:

ou@librantice.cz

Adresa internetové stránky:

www.librantice.cz

 

Případné platby lze poukázat:

Hlavní účet – např. poplatek za odpad, ze psa apod.: 1080810349/0800 

Variabilní symbol – číslo popisné.

IČO

45978140

DIČ

Obec není plátcem DPH

ID Datové schránky:

ujia6mc