Svoz komunálního odpadu 2024

Poplatek za systém odpadového hospodářství (popelnice, svoz tříděného odpadu, velkobjemový odpad)

Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na 7.veřejném zasedání navýšení poplatku pro občany na 700,-Kč/osobu/rok vzhledem ke zvýšení služeb svozové firmy, změny DPH a výše inflace. Poplatek upravuje vyhláška o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Poplatek za odpad -  je možné zaplatit na účet obce (upřednostňujeme) č. ú. 1080810349/0800, variabilní symbol - číslo popisné, do popisu platby uvést poplatek za odpad. Další možností je úhrada v hotovosti na Obecním úřadě v úředních hodinách. 

Sazba poplatku za kalendářní rok činí 700,-Kč/osobu/rok. Je splatný jednorázově od 1. 1.  do 31.3. příslušného kalendářního roku. Po úhradě na účet nebo v hotovosti si občan vyzvedne svozovou známku. Poplatek lze platit souhrnně za domácnost.

Poplatníkem je:

-fyzická osoba přihlášená v obci k trvalému pobytu

-vlastník nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, ve které není přihlášena žádná fyzická osoba a která je umístěna na území obce.

Poplatník má ohlašovací povinnost správci poplatku podat informaci nejpozději do 15 dnů ode dne vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti. Pokud v domácnosti žije občan s trvalým bydlištěm v jiné obci, doloží tuto skutečnost dokladem o platbě tohoto poplatku v místě trvalého bydliště.